McCain – Podmínky používání webové stránky​​

Vítejte na stránce společnosti McCain! 

Webovou stránku jsme vytvořili tak, aby byla užitečná, informační a zábavná. Věříme, že se nám to podařilo – a stejně věříme, že nám dáte vědět, jak bychom se ještě mohli zlepšit.

Chceme za to pouze to, abyste dodržovali naše níže uvedené podmínky ( “Obchodní podmínky“). Přečtěte si je důsledně, protože používáním webové stránky (jak je definováno níže) s nimi bezpodmínečně souhlasíte. Pokud s nimi nesouhlasíte, naši webovou stránku nepoužívejte. Abychom vám pomohli při čtení našich podmínek:

   • „McCain”, „my”, „nás” nebo „náš / naše” představuje společnost McCain Foods Limited a její dceřiné společnosti a
   • „vy” nebo „vás” označuje osobu vstupující na naši webovou stránku.

Omezená licence 

Společnost McCain vám poskytuje omezenou licenci na používání naší webové stránky, která se řídí těmito podmínkami. Tato omezená licence je vám poskytována bezplatně kdekoliv na světě a vztahují se na ni příslušná práva podléhající odvolání a / nebo prozkoumání společností McCain kdykoliv bez předchozího upozornění, například když víme, že porušujete některou z těchto podmínek.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, souhlasíte s tím, že dále nepoužijete žádný obsah, materiál nebo informaci (dále společně jako „Obsah“) ze stránky www.mccain.com nebo z jiné webové stránky provozované společností McCain (spolu i samostatně jako „webová stránka “) ani obsah stránek, na které podmínky odkazují nebo poukazují. Dále souhlasíte, že nebudete kopírovat, distribuovat, opětovně publikovat, nahrávat, zveřejňovat nebo převádět cokoli z nebo na stránku, pokud od nás nezískáte předchozí souhlas, kromě případů omezené licence a výjimek popsaných níže. Jelikož jste členem veřejnosti, společnost McCain vám poskytuje omezenou licenci na počítač, kde můžete zobrazit, stahovat a používat obsah a podtržený HTML text, audio klipy, video klipy a jiný materiál, který je vám na webové stránce k dispozici na osobní, informační, zákonné a nekomerční účely, za předpokladu, že:

   • Obsah nebudete měnit ani nezákonně používat a
   • Nebudete případně odstraňovat nebo měnit a zobrazovat, na kopii tohoto obsahu související autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva (včetně upozornění, že použitelná kopie je předmětem této omezené licence).

Nesmíte distribuovat, zveřejňovat, přenášet, znovu zveřejňovat nebo používat obsah z internetové stránky pro veřejné nebo komerční účely, včetně, ale bez omezení na text, zvukové klipy, videoklipy, obrázky a jiný materiál, který je vám k dispozici na webových stránkách.

Vyhrazujeme si úplné a kompletní vlastnické právo k softwaru a všem souvisejícím právům duševního vlastnictví, pokud jde o webové stránky, užívání a přístup k této webové stránce. Nejste oprávněni dále distribuovat ani prodávat obsah z webových stránek – nebo jej opětovně vyvíjet, rozebírat nebo jinak převést na jinou formu, kterou by lidé mohou používat. Upozorňujeme, že pokud jste členem médií, můžete obsah si převzít obsah používat pouze za předpokladu, že nesmažete nebo nezměníte oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických práv, a že dodržíte dobrou obchodní praxi, pokud jde o využívání a reprodukci takového obsahu. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný obsah takovým způsobem, který by naznačoval, jakékoli sdružení, spojení nebo schválení mezi vámi a vaším výrobkem a výrobky společnosti McCain. Konkrétně je zakázáno vytvářet rámečky kolem kterékoli části některé z webových stránek, nebo použít jiné metody, které mění vizuální prezentaci na webových stránkách.
Neudělují se vám žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami a autorskými právy společnosti McCain. Jakékoliv neoprávněné použití známek a autorských práv společnosti McCain jsou přísně zakázány. Budeme aktivně prosazovat tato práva a vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky v případě jejich porušení.

Zakázané použití

Kromě případů výslovně uvedených na základě těchto Podmínek, nesmíte dopustit a jiným přímo či nepřímo povolit:

   • Odstranit jakoukoliv kopii obsahu z webových stránek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv obsažených v takovém obsahu
   • Prodávat, upravovat, vytvářet odvozená díla nebo se pokoušet měnit obsah webových stránek jakýmkoli způsobem nebo reprodukovat či veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak poskytovat přístup nebo použít jakýkoliv obsah na webových stránkách na jakékoli veřejné, komerční nebo mimo vzdělávací nebo neosobní účely, včetně, ale bez omezení inzercí nebo získávání zakázek nebo užívání obsahu na jakékoli jiné webové stránce
   • Poskytovat obsah webových stránek jakékoliv jiné osobě
   • S výjimkou případů výslovně povolených v omezené licence popsané výše tisknout nebo kopírovat některý z HTML nebo jiných počítačových softwarů, který je přístupný na webových stránkách
   • Používat webovou stránku jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, narušit či rušit bezpečnost a negativně ovlivnit fungování nebo jinak zneužít webové stránky nebo jakékoli služby, systémové zdroje, účty, servery, sítě, přidružené nebo odkazované stránky (jak je definováno níže), přístupné prostřednictvím webových stránek (včetně, ale bez omezení na nahrávání, zveřejňování nebo jiný přenos virů, trojských koňů nebo jiných souborů, malwaru čí počítačových programů, které jsou potenciálně škodlivé, rušivé nebo destruktivní nebo může nepřiměřeně zatížit infrastrukturu webové stránky nebo používat jakéhokoliv robota, pavouka, scraper nebo jiný automatický program nebo zařízení, nebo manuálně sledovat, kopírovat, shrnout, nebo jinak získávat informace z webových stránek či obsahu na webové stránce celkově nebo částečně)
   • Používat nebo pokoušet se použít účet, heslo nebo jiné informace jiné osoby v souvislosti s naší webovou stránkou; vytvořit nebo používat falešnou identitu na webových stránkách nebo vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkreslovat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem; pokoušet se získat neoprávněný přístup k webové stránce nebo posílat na webové stránky nebo společnosti McCain neúplné, nevhodné nebo nepravdivé informace
   • Obtěžovat jiné osoby nebo používat webové stránky příbuzných či odkazovaných stránek (jak je definováno níže) nebo jejich jakékoliv služby.
   • Odstranit nebo revidovat jakýkoli obsah zveřejněný na webové stránce
   • Sbírat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích či uživatelích webových stránek;
   • a obecněji jednat tak, jak by se nemělo.

Soulad s právem 

Souhlasíte, že jste výhradně zodpovědní za své činy a uskutečněné nebo přenesené komunikace v průběhu používání obsahu na webových stránkách, a že budete dodržovat všechny zákony, které mají nebo mohou aplikovat na užívání činností nebo obsahu na webových stránkách nebo ve vztahu k obsahu na webových stránkách. Společnost McCain bude vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat porušování těchto zákonů, a může se obrátit na orgány činné v trestním řízení v řízení s uživateli, kteří jsou do těchto narušení zapojeni. Společnost McCain si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci týkající se vašeho používání obsahu na splnění jakékoliv právní nebo vládní požadavky webové stránky.

Další podmínky používání 

Některé části této stránky mohou podléhat podmínkám dalšího používání (včetně takových podmínek, které řídí osobité slevy, soutěže či jiné programy na webové stránce) ( „Další podmínky používání“). Souhlasíte s tím, že používáním těchto oblastí nebo jakoukoli jejich částí jste vázáni dalšími podmínkami používání platnými pro tyto oblasti. Podmínky spolu s dalšími podmínkami užívání, další online poznámky a Globální politika ochrany osobních údajů. (uvedeno níže), představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností McCain vzhledem ke všem předmětem popsaným v následujících odstavcích, a v maximální míře povolené zákonem nahrazují všechny komunikace, vyjádření a dohody, ať už písemné nebo ústní, mezi vámi a společností McCain nebo některou z jejích dceřiných společností ve vztahu k tomuto předmětu. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami a dodatečnými podmínkami používání se použijí podmínky.

Jurisdikce a Výběr práva 

Pokud není uvedeno jinak, obsah na webových stránkách poskytuje informace o společnosti McCain a jejích výrobcích. Informace o výrobcích a službách společnosti jsou obecně použitelné na celém světě, ale konkrétní údaje nemusí platit ve vaší zemi. Navíc obal se může lišit v závislosti na místní regulace a preference. Ne všechny výrobky jsou nabízeny ve všech regionech. Viz místních prodejců výrobků a obalů, kteří jsou k dispozici ve vaší zemi. V rozsahu povoleném rozhodným právem společnost McCain nevydává žádné prohlášení týkající se obsahu na webových stránkách, zda tyto jsou vhodné nebo dostupné pro použití v souvislosti s jakoukoli konkrétní zemi kromě Kanady. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se dostupnosti jakéhokoliv výrobku a / nebo služby ve vaší oblasti nás kontaktujte v části Kontakt na příslušných webových stránkách. Společnost McCain ovládá a provozuje mnoho svých webových stránek prostřednictvím společnosti Global Technology Centra Florenceville, New Brunswick, Kanada. I když společnost McCain je přítomna na trhu po celém světě, webové stránky mohou být provozovány společností McCain nebo poskytovatelem služeb v jiné jurisdikci. Pokud používáte webové stránky z míst mimo Kanady, jste zodpovědní za dodržování platných zákonů ve vaší jurisdikci, a pokud je to možné, jurisdikce, v rámci kterých fyzicky přistupujete na webové stránky. Pokud by se objevily spory týkající se vašeho používání webové stránky, tyto smluvní podmínky, jakož i další smluvní podmínky budou řešeny v souladu se zákony provincie New Brunswick a platnými zákony Kanady, aniž měly vliv na zásady kolize právních norem smlouvy. Souhlasíte s tím, že každý takový spor může být vyřešen před soudem v provincii New Brunswick, Kanada, ve městě Fredericton, a tímto se podřizujete nevýhradní jurisdikci těchto soudů. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevykonatelné, pak toto ustanovení (nebo část tohoto ustanovení podle potřeby) je možné od těchto podmínek oddělit a nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení (nebo zbývajících částí tohoto ustanovení podle potřeby).

Žádné záruky 

I když jsme tvrdě pracovali na tom, abychom vám poskytli co nejaktuálnější a nejpřesnější informace, nemůžeme zaručit nebo prohlásit, že vše na webových stránkách je bez chyb nebo úplné. V rozsahu povoleném rozhodným právem společnost McCain nezaručuje, neručí nebo nepředstavuje kvalitu, přesnost, včasnost a úplnost jakýchkoliv nároků, prohlášení nebo informací na webové stránce a nevydává žádné prohlášení o vhodnosti jakýchkoliv informací obsažených na webové stránce. V rozsahu povoleném rozhodným právem jsou všechny informace, výrobky, materiály, služby a poradenství obsažené na webové stránce nebo ji zabezpečené webovou stránkou, včetně všech textů, grafiky, odkazů, animací, java skriptu, cookies, výrobků a materiály poskytovány “tak jak jsou” bez zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, který by byl vyjádřen nebo předpokládaný. Bez ohledu na výše uvedené a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tam nejsou žádné záruky nebo prohlášení o tom, že:

   • Obsah má nějaký zvláštní stupeň prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel,
   • Funkční elementy obsažené v obsahu nebudou nepřerušené nebo bezchybné
   • Chyby budou opravené
   • Webové stránky nebo servery, které je zpřístupňují, jsou bez virů nebo jiných škodlivých složek a
   • Úspěšné výsledky nebo výstupy budou vyplývat z pokynů, nařízení nebo receptů obsažených v Obsahu (myslíme si, že naše recepty jsou skvělé, ale neumíme ovlivnit podmínky ve vaší konkrétní kuchyni nebo domácnosti)

Kromě výše uvedeného a v rozsahu povoleném platnými zákony, vy (a nikoli společnost McCain) přebíráte veškeré náklady na nutnou údržbu, opravu či nápravu vzniklou používáním webových stránek společnosti McCain.

Nevyloučené ustanovení 

Bez ohledu na cokoliv, co je v rozporu, nic nevylučuje nebo neomezuje jakékoli záruky, podmínky nebo jakékoliv právo či nápravu implikovanou nebo uloženou platnými právními předpisy, které se mohou legálně vyloučit nebo omezit (podle potřeby), a to i v rámci právních předpisů na ochranu spotřebitele. Ve vztahu ke kterékoli záruce nebo podmínce uvedené nebo uložené platnými právními předpisy, které nemohou být vyloučeny („nevyloučené ustanovení“), u kterých jsme schopni omezit škodu, pak se váš lék a McCain skupiny pro odpovědnost je omezena v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem.

Odmítnutí zodpovědnosti: propojené stránky 

Webové stránky někdy poskytují přístup k ostatním celosvětovým webovým stránkám (dále jen „Odkazované webstránky“) z webové stránky. Společnost McCain neschvaluje obsah nebo jakékoliv produkty nebo služby dostupné na těchto stránkách, ani žádné prohlášení týkající se obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto odkazovaných stránkách. Pokud vytváříte odkaz na tyto odkazované stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez povolení společnosti McCain. Zkontrolujte Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenou ve webovém prohlížeči, abyste zjistili, zda se stále nacházíte na webové stránce společnosti McCain nebo zda jste byli přesunuti na jiné stránky. Nechceme tvrdit, že společnost McCain je ze zákona oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol copyright zobrazený nebo přístupný prostřednictvím odkazů, nebo že odkazované stránky jsou oprávněny používat jakékoli ochranné známky, obchodní název, logo nebo označení copyrightu společnosti McCain. Souhlasíte s tím, že nebudete ukazovat z webu přímo do obsahu v rámci webové stránky bez předchozího písemného souhlasu společnosti McCain. Společnost McCain si vyhrazuje právo zablokovat odkazy přímo či nepřímo z webových stránek třetích stran na internetových stránkách. Můžeme čas od času poskytnout uživatelům webové stránky s přístupem k určitým specializovaným obsahem a interaktivním službám, přes které jsou schopny zobrazovat nebo zveřejňovat informace a materiály a některé softwarové nástroje, které mohou být použity pro různé účely, včetně přehrávání hudby poskytované webovou stránkou, komunikace s ostatními uživateli webových stránek nebo k vytvoření obsahu. Tyto služby, software a obsah zpřístupněny prostřednictvím webových stránek a veškerý software používaný k zajištění místa k dispozici jsou a zůstanou majetkem společnosti McCain, jejích dceřiných společností a dodavatelů licencí a mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty a / nebo jinými vlastnickými právy a zákony.

Omezení zodpovědnosti

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy (a bez omezení v části “nevyloučené ustanovení” výše), společnost McCain nebo některý z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zástupců nebo zaměstnanců v žádném případě neodpovídá za jakékoli škody, včetně speciálních, nepřímých, následných, exemplárních (trestných) škod vyplývajících z nebo v souvislosti s používáním či výkonem obsahu dostupného na webových stránkách ať už v rámci smlouvy, přečinu (včetně, ale bez omezení nedbalosti) nebo jinak. Tyto zahrnují (ale nejsou omezeny na) poškození nebo zranění způsobené:

   • Používání (nebo nemožnost použít) webovou stránku
   • Používání (nebo nemožnost použít) další propojené stránky, na které stránka odkazuje
   • Neplnění
   • Používání (nebo nemožnost použít) jakýkoliv obsah vytvořený uživatelů webové stránky
   • Chyba
   • Opomenutí
   • Přerušení
   • Porucha
   • Prodlení při provozu nebo přenosu
   • Počítačový virus nebo
   • Porucha linky.

Mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za škody jakéhokoliv druhu, a to v rozsahu povoleném rozhodným právem a bez omezení „Nevyloučených ustanovení” výše), ale bez omezení následující:

   • Odškodné je určené k přímé kompenzaci za smrt nebo zranění
   • Ušlý zisk
   • Škody důvodně očekávané z důsledků ztráty či poškození (právně „následné škody”) a
   • Různé další škody a náklady vyplývající přímo ze ztráty nebo zranění (právní, „náhodné škody”).

Kromě toho, pokud to není výslovně zakázáno nebo omezeno na základě platných právních předpisů, nejsme odpovědní, i když z nedbalosti nebo prostřednictvím některého z našich autorizovaných zástupců byli upozorněni na možnost vzniku takových škod – nebo obojí.

Podání 

Společnost McCain nesmí přijímat nebo zvažovat tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály jiné než ty, o které výslovně požádala. V souladu s tím vás žádáme, abyste nám neposílali žádné takové materiály. Pokud i přes tyto žádosti předložíte společnosti McCain tento materiál, tak všechny poznámky, návrhy, nápady, grafiky nebo jiné informace, které předáte společnosti McCain prostřednictvím webových stránek (s výjimkou informací, které jste dohodli na ochranu v rámci své Globální politiky ochrany osobních údajů, zůstávají v našem vlastnictví, a to i v případě, že dohoda vytvořená těmito podmínkami je později zastavena a souhlasíte s komerčním používáním a zveřejněním těchto zásilek společností McCain bez přičítání. To znamená, že kromě případů porušení práv duševního vlastnictví třetí strany:

   • Nesmíme zpracovávat kterékoliv z vašich podání, které jsou předmětem obchodního tajemství
   • Nemůžeme být žalovaní za použití vámi zadaných nápadů (včetně, ale bez omezení, výrobků nebo reklamních nápadů)
   • Můžeme použít váš příspěvek nebo něco podobného, ​​pro jakýkoliv účel bez vyplacení honoráře vám nebo komukoli jinému
   • Budeme mít výhradní vlastnictví všech současných i budoucích práv na překládání jakéhokoliv druhu a
   • Souhlasíte, že nebudete prosazovat žádná vlastnická práva jakéhokoliv druhu ve svém podání (včetně, ale bez omezení na autorská práva (včetně práva na odvozená díla a práva držitelů autorských práv původního díla na odvozená díla), ochranné známky, nekalou soutěž nebo implicitní smlouvy), poskytnete nám vaše autorská práva a zříkáte se svého morálního práva k autorské práci ve prospěch společnosti McCain a společnostem určeným společností McCain, a musíte získat všechny další potřebné výjimky nebo souhlasy od jakýchkoli jiných autorů jakýchkoliv morálních práv, které mohou být obsaženy v každém díle umožňujícím společnosti McCain uplatnit svá práva k užívání a užívání takového díla.

Berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakékoli podání – jinými slovy, potvrzujete a zaručujete, že vy (nikoli společnost McCain) mate plnou odpovědnost za podání, včetně, ale bez omezení jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv. Vy (a nikoli společnost McCain) budete výhradně zodpovědní za porušení práv duševního vlastnictví nebo morálního práva jakékoli třetí strany. Dále, pokud kterýkoli z předloženého obsahu obsahuje osobní údaje nebo údaje o osobě, máte záruku, že jste provedli všechny potřebné prohlášení a dostali všechny potřebné souhlasy od příslušných osob, kterých se tato informace týká, včetně souhlasu požadovaného podle kteréhokoli zásady na ochranu osobních údajů.

Propuštění/odškodnění 

V rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že uvolníte, zbavíte odpovědnosti a budete krýt společnost McCain a některých z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zástupců a zaměstnanců, jakož i jiné další osoby, které mají být propuštěny a / nebo odškodněny jak je uvedeno v podmínkách a pravidlech, kterými se řídí specifické propagační akce, soutěže nebo jiné programy na webových stránkách (souhrnně označované jako “Novinky“) od všech závazků (ať jsou zjištěny v rámci žaloby na základě smlouvy, deliktu (včetně ale bez omezení nedbalosti) nebo jinak) souvisejících s používáním webové stránky, včetně zranění, ztrát nebo poškození jakéhokoliv druhu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud jde o nevylučitelné ustanovení, se propuštění nekonaly a nejsou odpovědné za jakékoli reprezentace, záruky nebo podmínky, pokud jde o webové stránky.

Duševní vlastnictví

Společnost McCain je vlastníkem práv duševního vlastnictví obsahu ve všech příslušejících programech nebo takových, na které získala souhlas vlastníka na používání obsahu. Pokud jste předložili obsah webové stránky, má se za to, že jste nám i ostatním uživatelům webové stránky udělili souhlas používat a upravovat tento obsah (včetně trvalých úprav). Dále, pokud kterýkoli z předloženého obsahu obsahuje osobní údaje nebo údaje o osobě, máte záruku, že jste provedli všechna potřebná prohlášení a dostali všechny potřebné souhlasy od příslušných osob, kterých se tato informace týká, včetně souhlasu požadovaného podle kterékoli zásady na ochranu osobních údajů. Webové stránky, včetně veškerého obsahu na webových stránkách, jsou chráněny zákonem na ochranu duševního vlastnictví a smlouvami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že webové stránky a služby a software používaný ve spojení s webovými stránkami obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a že vaše používání webových stránek je pro vás osobní a nepřenosné. Jakékoliv kopírování, rozmnožování, úpravy, publikování, přenos, distribuce nebo jiné použití obsahu na webových stránkách pro jakýkoli účel, který není registrován podle těchto Podmínek a na který nedostanete náš předchozí písemný souhlas, je přísně zakázáno. Loga, názvy produktů a služeb včetně ikon společnosti McCain (dále jen “označení společnosti McCain“) jsou ochrannými známkami společnosti McCain. Souhlasíte, že označení společnosti McCain nebudete zobrazovat nebo používat jakýmkoli způsobem bez našeho předchozího písemného souhlasu. Názvy a ochranné známky společnosti nebo výrobků citovaných na této webové stránce mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Zobrazení těchto ochranných známek nebo obchodních názvů neprovádí nebo nevytváří jakékoliv licence nebo jiná práva na tyto ochranné známky nebo názvy. Jakékoliv neoprávněné použití ochranných známek společnosti McCain je přísně zakázáno.

Ukončení platnosti podmínek 

Tyto podmínky a dohoda mezi vámi a společnosti McCain jsou autentické až do jejich ukončení platnosti kteroukoli ze stran. Tyto Podmínky můžete kdykoliv ukončit tak, že okamžitě přestanete používat a přistupovat na webové stránky a tím, že zničíte veškerý obsah získaný z každé webové stránky společnosti McCain, kde jste procházeli spolu s veškerou související dokumentací a všemi kopiemi a instalacemi. Tyto smluvní podmínky a vaše právo na přístup k webové stránce se ukončí, pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou provedenou na webové stránce a / nebo v rámci těchto obchodních podmínek. Společnost McCain může ukončit licence a práva na základě těchto Podmínek kdykoliv a bez předchozího upozornění, pokud má za to, že porušujete některou z podmínek dohody mezi vámi a společností McCain. Po ukončení platnosti musíte zničit veškerý obsah a přestat používat webové stránky. Bez ohledu na ukončení souhlasíte s tím, že jste nadále vázáni těmito podmínkami, pokud jde o jakékoli předchozí používání webových stránek a jakýkoliv stažený nebo zpřístupněný obsah. Kromě toho poskytnutím materiálu na webových stránkách neslibujeme, že vám materiály zůstanou k dispozici. Společnost McCain má právo ukončit nebo upravit všechny nebo část jejích webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění.

Soukromí a ochrana údajů 

V rozsahu povoleném příslušným zákonem dáváte souhlas ke shromažďování, používání, zveřejňování a zpracování osobních údajů, jak to předpokládá Globální politika ochrany osobních údajů. Přečtěte si Globální politiku ochrany osobních údajů, kde získáte informace o svých právech na ochranu soukromí a o tom, jak společnost McCain používá, popisuje a zpracovává vaše osobní údaje během používání těchto webových stránek.

Různé body o podmínkách 

Společnost McCain může bez předchozího upozornění měnit tyto smluvní podmínky a dohodu mezi vámi a společností McCain tak, že kdykoliv jednoduše aktualizuje toto sdělení. Změny budou účinné dnem jejich zveřejnění. Pravidelně si kontrolujte Smluvní podmínky za účelem získání aktualizace. Pokud některá z podmínek nebo jakákoliv změna není pro vás přijatelná, musíte okamžitě přestat používat webové stránky. Používání webových stránek po každé změně těchto podmínek představuje přijetí změny. Tyto podmínky se vztahují pouze na užívání těchto webových stránek, a nikoli na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít uzavřenu s jakoukoli dceřinou společností McCain.