Podporujeme našich 1500 pěstitelských partnerů tak, aby se snížil jejich dopad na životní prostředí při pěstování brambor. Jejich činnost pečlivě sledujeme tím, že jim pomáháme zodpovědně optimalizovat pěstování, růst a sklizeň brambor. Zabýváme se tím již déle než 30 let.

Za účelem splnění našeho závazku podporovat udržitelnější zemědělství se společnost McCain zaměřuje na 4 hlavní oblasti:

1. PÉČE O PĚSTITELE PROSTŘEDNICTVÍM DLOUHODODOBÉHO PARTNERSTVÍ

Prakticky 80 % našich pěstitelských partnerů s námi spolupracuje více než 10 let. Naši evropští partneři sdílejí naše hodnoty: 100 % z nich se zavázalo k udržitelnému certifikačnímu procesu pro své bramborové plodiny a každoročně je audituje nezávislá třetí strana. Certifikační programy (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) zahrnují mimo jiné dobré zemědělské postupy, pokud jde o bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí. Dlouhodobě spolupracujeme s našimi partnery a poskytujeme jim odborné znalosti našich 30 agronomů, kteří jim pomáhají optimalizovat výnos a kvalitu plodin. Našim pěstitelským partnerům rovněž nabízíme víceleté prodejní smlouvy, které jim umožňují lepší plánování z hlediska výnosů a budoucích investic.

2. PÉČE O VODU PROSTŘEDNICTVÍM OMEZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Dnes je zavlažováno (pouze) 25 % polí.

Naši evropští pěstitelé používají zavlažovací systémy postřikovačů, které slouží k podpoře dešťových srážek během určitých fází pěstování plodin. Tyto systémy umožňují našim pěstitelům naplánovat zavlažování, kdy to plodiny nejvíce potřebují. Celkově je zavlažována pouze čtvrtina polí, které společnost McCain používá pro pěstování plodin, což je v souladu s evropskými, národními a místními právními předpisy. Dvě bramborové farmy v Polsku zavedly systém mikrozavlažování, který umožňuje, aby voda kapala pravidelně a přímo ke kořenům rostlin. Tím se zvyšuje účinnost využití vody i energie                                                                                           

3. PÉČE O PŮDU PROSTŘEDNICTVÍM SNIŽOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Za posledních 10 let jsme již dosáhli 25% snížení používání pesticidů a omezili jsme používání dusíku. Množství účinných látek z pesticidů používaných na plodinách určených pro McCain Continental Europe se za posledních 10 let (2006 – 2016) snížilo o 25 %, což odpovídá 1 000 tunám. V souvislosti s tím jsme vypracovali studii o pesticidech, které mají menší dopad na životní prostředí. Ve stejném období (2007 – 2016) bylo používání dusičnanů (druh hnojiv) v kontinentální Evropě omezeno o 8 % na jeden obdělávaný hektar.

4. PÉČE O INOVACE PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ NA EKOLOGICKY HOSPODAŘÍCÍCH FARMÁCH

V Evropě bylo vybráno 10 pilotních farem, kde McCain experimentuje s udržitelnějšími zemědělskými metodami.

Na vybraných belgických, nizozemských, polských a francouzských farmách chceme hledat nové cesty, jak zlepšit naši práci a jak pokračovat na cestě k ekologičtější budoucnosti. Naším cílem je snížit na všech našich pilotních farmách používání přípravků na ochranu rostlin (ve srovnání s průměrným používáním v letech 2013 – 2015) o 20 %, a přitom zajistit kvalitu a vysoký výnos úrody při zachování ochrany půdy. 60 našich farem zároveň na základě analýzy a osvětové kampaně zavedlo akční plány zaměřené na ochranu biologické rozmanitosti.

Tím to ale pro nás nekončí. Zavázali jsme se, že v budoucnosti budeme pracovat ještě lépe. Pro rok 2020 společnost McCain plánuje snížit množství vody použité k zavlažování o 7 % na každou tunu pěstovaných brambor. A snížit používání pesticidů a dusičnanů o 10 % na všech farmách (ve srovnání s průměrnou spotřebou v letech 2013 – 2015), a to prostřednictvím rychlého využívání nových technologií, pěstováním odolnějších odrůd brambor a dalších alternativních řešení.