Globální politika ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů (dále jen “Politika”) popisuje, jak a kdy McCain Foods Limited, společnost založená podle zákonů New Brunswick, Kanada, s globálním sídlem na adrese 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2 v Kanadě, její přidružené společnosti (společně a samostatně, “McCain”) shromažďují, používají a sdílejí osobně identifikovatelné informace (“Osobní údaje”). Osobní údaje budou také obsahovat podobné informace týkající se identifikovatelné právnické osoby nebo právnické osoby v rozsahu požadovaném místními zákony o ochraně soukromí. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme, abychom efektivně fungovali a poskytli vám ty nejlepší možné služby a uživatelské zkušenosti, ale vždy shromažďujeme jen potřebné množství osobních údajů na poskytování těchto služeb. Používáme zejména:

Soutěže, e-mailové informační zpravodaje, informace o programu pro poptávku a věrnostní kartu – Pokud chcete dostávat e-mailové informační zpravodaje společnosti McCain, musíte zadat svou e-mailovou adresu. Chcete-li vstoupit do soutěží nebo sázek, udělat poptávku nebo se zúčastnit programu věrnostních karet, musíte uvést své celé jméno a e-mailovou adresu a další příslušné informace. Můžete být také požádáni, abyste nám poskytli vaši poštovní adresu, telefonní číslo, věk, místo bydliště, složení rodiny, informace o vašem původu, zájmech, účtech sociálních sítí, profilech a vaše kontaktní informace a informace o používání našich produktů. V případě věrnostních programů můžeme zpracovávat i informace o společnosti (například segment trhu nebo cílovou klientelu) a zemi, z níž pracujete. Můžete také dobrovolně poskytnout další limitované informace při posílání své žádosti. Pokud se zúčastníte jakýchkoli soutěží nebo loterií, můžeme vás požádat, abyste poskytli svou fotografii a popis vaší účasti. V některých případech můžeme shromažďovat informace ohledně frekvence vašich nákupů, ačkoli to vždy děláme anonymně a agregovaně, s cílem posoudit naše marketingové iniciativy.

Informace o webové stránce – Když zpřístupníte naši webovou stránku (nebo portály speciálního účelu), automaticky shromáždíme informace o adrese (IP) internetového protokolu počítače a o vašem používání webové stránky, jako například typ a verze internetového prohlížeče, nastavení časové zóny, operační systém a platforma. Když provádíme rozšířený průzkum trhu, můžeme také shromažďovat informace o stránkách, které jste zpřístupnili na webové stránce McCain, odkazech, na které jste klikli, stránkách, které jste navštívili předtím, než jste navštívili webovou stránku McCain, emailech od společnosti McCain, které jste otevřeli, přeposlali nebo na které jste klikli přes webovou stránku McCain atd. Na našich webových stránkách také používáme soubory cookies první strany a třetích stran; další informace naleznete v části Soubory cookies a další technologie této politiky níže nebo si přečtěte naši Globální politiku pro cookies.

Informace o uživatelích portálu – Když se rozhodnete nebo jste vyzván k přístupu ke speciálnímu účelovému portálu společnosti McCain, například k portálu pro konkrétní dodavatele, musíte uvést své celé jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu. Můžeme vás také požádat, abyste poskytli informace týkající se druhu speciálního účelového portálu, jako jsou údaje o geolokaci v reálném čase, výsledky a statistiky kvality dodavatelů, fotografie, videa a názory. V určitých, limitovaných případech vás můžeme požádat, abyste poskytli čísla sociálního zabezpečení, daňová identifikační čísla a podobně.

Hesla – Když si vytvoříte online účet na některé z webových stránek nebo portálech společnosti McCain, zpracujeme vaše heslo a v některých případech zpracujeme bezpečnostní otázku přidruženou k heslu a odpověď na ni.

Záznamy CCTV– Při přístupu k našim výrobním zařízením a pracovním prostorům můžeme zpracovat videozáznamy získané pomocí našich systémů CCTV v souladu s platnými zákony.

Informace shromažďované na účtech sociálních sítí – Při interakci s vašimi účty sociálních sítí můžeme shromažďovat informace o vaší e-mailové adrese, účtu Twitter, kontaktní informace uvedené na vašem Facebook profilu a pod.

Informace o výzkumu a vývoji a průzkumu trhu – Při sledování domácího nebo obchodního využívání našich produktů, nebo při spolupráci na výzkumných projektech, můžeme zpracovávat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, platové zařazení, úroveň vzdělání, zaměstnavatele, názory na obchodní záležitosti nebo produkty, počet dětí, videozáznamy všech účastníků výzkumu a zúčastněných členů rodiny a případně informace o jejich domácnosti. Při zpracování vaší zpětné vazby prostřednictvím našeho průzkumu trhu na pracovišti, v obchodě nebo online můžeme zpracovat vaše kontaktní údaje, zájmy a preference.

Informace o zemědělství – Zpracováváme určité Osobní údaje, například jména, kontaktní údaje, případně údaje týkající se rodiny pěstitele nebo jeho narozenin, fakturační údaje, statistiku o sklizni (výnos, použití hnojiv a vody, použití odrůdy, zdroje osiva, ochranné prostředky, výživa plodin, datum výsadby), střídání plodin, výrobní postupy, načasování sběru a dodání, polní produkci a skladovací místa, záznamy o testování kvality surového produktu a semínek, podmínky půdy v terénu a další environmentální faktory v terénu), fotografie vozidel, domů a jednotlivců atd. na správu našich vztahů s našimi pěstiteli. Můžeme shromažďovat souřadnice GPS a satelitní snímky na mapování polí nebo úložných zařízení našich pěstitelů, jakož i okolní přírodní a konstruovány prvky. Můžeme shromažďovat zemědělský výzkum a vývoj experimentálních výsledků polních pokusů včetně statistik plodin, které se provádějí ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, vládami a pěstiteli. Pokud je to nutné, abychom dodrželi zákonné povinnosti, shromažďujeme čísla národních registrů nebo čísla sociálního pojištění. Další podrobnosti lze nalézt v naší smlouvě s našimi pěstiteli nebo dodavateli.

Informace o návštěvnících– Při vstupu do budov můžeme z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace o vašem jménu, kontaktních údajích poznávací značce vozidel, identifikační údaje apod. Z důvodu bezpečnosti potravin vás můžeme požádat i o to, abyste zveřejnili informace o vašem zdravotním stavu (včetně informací ohledně otevřených ran, chřipce apod.).

Fotografie a videa – Během účasti na našich interních nebo externích akcích, setkáních (s vládními úředníky, zákazníky atd.), Konferencích a podobně, můžeme pořizovat fotografie nebo videa jako součást davu nebo samostatné snímky / portréty. Můžeme shromažďovat i některé vaše osobní informace, jako vaše jméno, e-mailovou adresu, zájmy nebo údaje o vaší profesi. Pokud jste úředníkem vlády, můžeme zpracovat i údaje o vašich politických názorech.

Životopisy a relevantní informace pro nábor zaměstnanců – Pro účely náboru shromažďujeme informace z vašeho životopisu a další relevantní informace (například vaši fotografii, jazyky, které ovládáte, záznamy o školeních atd.) a to bez ohledu na to, zda si podáváte žádost o přijetí do trvalého nebo jen dočasného zaměstnání (jako zaměstnanec, nezávislý dodavatel, dobrovolník, zástupce nebo dočasný pracovník). Z bezpečnostních důvodů a za účelem dodržení zákonných povinností můžeme za konkrétních a přiměřených okolností shromažďovat lokalizační údaje, pokud a v rozsahu povoleném příslušným zákonem. Můžeme vás také požádat, abyste podstoupili psychometrické testy v rámci náborového procesu a shromažďovat informace o aspektech vaší osobnosti, které jsou relevantní pro pracoviště. Pokud je váš životopis neúplný nebo nepřesný, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli další informace o vašem vzdělání a pracovním zázemí, adrese, kontaktních údajích osvědčeních, řidičských průkazech, pohlaví atd. V případě potřeby vás můžeme také požádat, abyste nám uvedli své bankovní údaje a číslo kreditní karty abychom vám splatili cestovní náklady nebo náklady na ubytování, které jste vynaložili v souvislosti s vaším pracovním pohovorem. V některých jurisdikcích vás můžeme požádat, abyste nám předložili pas, občanský průkaz nebo některé výpisy z rejstříku trestů, pokud a v rozsahu vyžadovaném platným zákonem. Během pohovoru a za účelem lepšího porozumění a zapojení našich zaměstnanců, vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace o vašich zálibách, osobních zájmech, složení rodiny, platovém očekávání, řidičských zkušenostech atd. Ve společnosti McCain oceňujeme rozmanitost v rámci naší pracovní síly. V rámci toho můžeme shromažďovat pouze omezené údaje o vás, jen s cílem podpořit další rozmanitost naší pracovní síly. Nebudeme vás žádat o žádné informace, na které nemáme povolení podle platných zákonů. Pokud jste přijati do zaměstnání, Politika ochrany osobních údajů zaměstnanců společnosti McCain popisuje zpracování vašich osobních údajů v kontextu zaměstnání.

Informace v souvislosti s nákupem a zakázkami – Pokud nám poskytujete služby (například servisní služby, IT služby, poradenské služby atd.) Jako smluvní partner třetích stran nebo nám prodáváte produkty, shromažďujeme Osobní údaje potřebné k realizaci služeb nebo dodávku produktů (a platby jakýchkoli souvisejících faktur). Takové Osobní údaje mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, finanční údaje, fakturační údaje, informace o úvěrové kontrole, Osobní údaje o vašich zaměstnancích, certifikáty, řidičské průkazy, čísla poznávacích značek automobilů, bezpečnostní záznamy atd. Další informace naleznete v naší smlouvě s konkrétními dodavateli nebo smluvními partnery.

Informace týkající se představitelů zákazníků B2B – S ohledem na řízení a rozvoj našich zákaznických a obchodních vztahů můžeme shromažďovat určité Osobní údaje týkající se zástupců potenciálních, současných a bývalých B2B zákazníků, například jméno, adresa, kontaktní údaje, pracovní funkce, narozeniny, rodinné složení, osobní zájmy a plány dovolené. Abychom dodržovali naši fakturační a účetní povinnost, můžeme shromažďovat určité Osobní údaje týkající se zástupců současných a bývalých B2B zákazníků, například jméno, adresa, pracovní funkce, číslo bankovního účtu a účetní informace, daňové identifikační čísla apod.

Informace týkající se jednotlivých spotřebitelů našich výrobků – Můžeme shromažďovat například vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fyzickou adresu, mobilní telefon, preferovaný jazyk, další preference a zájmy a produkty společnosti McCain, které konzumujete nebo které vás zajímají.

Obsah vytvořený uživateli získaný prostřednictvím naší online přítomnosti – Pokud zveřejníte jakýkoli materiál (například obrázky, videa atd.) Nebo jakékoli jiné informace (například připomínky) na informačním kanálu nebo webové stránce společnosti McCain nebo na informačním kanálu nebo účtu stránek sociálních sítí společnosti McCain, můžeme použít jakékoliv Osobní údaje obsažené v (nebo související) s takovými materiály nebo informacemi na níže uvedené účely.

Informace o vynálezcích – Když společnost McCain požádá o vydání patentů nebo podobných registrovaných práv duševního vlastnictví, shromažďujeme jména, adresy, kontaktní údaje a úplné životopisy osob, které vynalezli nebo vyvinuli takové duševní vlastnictví společnosti McCain. Osobní údaje zpracováváme i pro účely vytváření a odesílání určitých dokumentů (například čestných prohlášení), které mohou obsahovat další osobní údaje o těchto osobách.

Informace o totožnosti – Při výkonu vašich práv týkajících se používání vašich osobních údajů vás můžeme za určitých okolností požádat o ověření vaší totožnosti, kopii průkazu totožnosti nebo jiný doklad o vaší totožnosti (například řidičský průkaz).

Informace na ochranu před vážnými zdravotními hrozbami – v případě výjimečných život ohrožujících situací (například pandemie), můžeme použít vaše Osobní údaje (včetně zdravotních údajů), úměrné sledovanému cíli a s odpovídajícími zárukami.

Proč používáme vaše Osobní údaje?

Používáme vaše Osobní údaje na níže uvedené účely:

Informace o soutěžích, E-mailovém zpravodaji, informačním programu a informacích o věrnostních kartách, které nám umožňují být v kontaktu v souvislosti s vaším poptávkou nebo vaší účastí v e-mailových zpravodajích společnosti McCain nebo soutěžích nebo loteriích, abychom mohli spravovat program věrnostních karet a přizpůsobit vám naše služby, upozorňovat vás na speciální nabídky nebo propagační akce, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a posílat naše informační zpravodaje nebo vám poskytovat zákaznický servis a monitorovat naše poskytování zákaznických služeb. V některých případech můžeme použít některé vaše Osobní údaje pro účely externí komunikace, například tiskové prohlášení o vítězích soutěže.

Informace o webové stránce abychom mohli monitorovat a spravovat soutěže a loterie, kterých se můžete zúčastnit a vaše žádosti, analyzovat trendy, používání a aktivity uživatelů na našich webových stránkách, zajistit jejich technologickou kompatibilitu, pomoci nám vytvářet webové stránky, které nejlépe vyhovují zájmům a preferencím našich uživatelů a pomoci při identifikaci produktů, funkcí stránek, receptů, inzerátů a nabídek, které mohou být pro vás zvlášť zajímavé (například v rámci rozsáhlého průzkumu trhu). Informace z webové stránky také používáme pro monitorování a kontrolu bezpečnosti naší webové stránky a předcházení incidentům v oblasti počítačové bezpečnosti, jakož i na shromažďování zpětné vazby o používání webové stránky, poskytování podpory IT návštěvníkům online a hodnocení úspěšnosti našich marketingových iniciativ.

Informace o účastnících portálu pro správu konkrétních vztahů, plnění smluvních závazků, řešení problémů s kvalitou, pomoc při plánování a rozvoji podnikání, pomoc dodavatelům nebo jiným účastníkům portálu při dosahování cílů a správu programů pobídek. V některých limitovaných případech používáme i jezdci na zjednodušení účtování a fakturace nebo pro účely sledovatelnosti produktu a dodržování regulačních požadavků nebo smluvních požadavků.

Hesla a bezpečnostní otázky a odpovědi přidružené k heslům, abyste registrovali online bezpečným způsobem, a pomohou vám registrovat se, pokud zapomenete heslo. Požadujeme, abyste zvolili heslo, které je jedinečné pro každý účet a jako bezpečnostní otázky nepoužívali citlivé informace nebo finanční informace (například hesla k vašemu bankovnímu účtu).

Záznamy CCTV pro zajištění bezpečného prostředí pro naše zaměstnance, návštěvníky, produkty a procesy; pro více informací o používání CCTV monitorovacích systémů. Vyžádejte si prosím naši politiku pro sledování CCTV.

Informace shromažďované na účtech sociálních sítí, abychom vás mohli kontaktovat přes účty na sociálních sítích, odpovídat na vaše žádosti a zlepšit komunikaci s našimi zákazníky.

 Informace o výzkumu a vývoji a průzkumech trhu na uskutečňování průzkumů trhu, zlepšování našich produktů a služeb, výzkumné a vývojové účely a studium a porozumění podnikání a preferencím spotřebitelů nebo provozovatelů.

Informace o agronomii pro účely plánování poptávky a zlepšování našich výrobků a služeb a na podporu hodnocení udržitelnosti, zpracování a plnění objednávek (včetně přepravy a distribuce surovin nebo zboží), úhrady faktur, řízení našich vztahů s pěstiteli, optimalizace plánování práce na farmě a přijímání v závodě, aby se umožnily zlepšené rozhodovací procesy, hodnotit účinky environmentálních faktorů na polích, podávat zprávy majitelům vlastnických práv k odrůdám, poskytovat certifikace osiv a regulátory zdraví rostlin, podporovat přepravu osiv a surovin mezi jurisdikcemi, na podporu požadavků programu bezpečnosti potravin na farmě a na záznamy o správné zemědělské praxi.

Informace o návštěvnících na splnění povinností týkajících se bezpečnosti budov, identifikaci lidí, kteří vstupují do našich prostor, z důvodů bezpečnosti potravin a na podporu závazků týkajících se bezpečnosti potravin dodavatele surovin.

Fotografie a videa a související obsah na komunikaci o našich událostech, setkáních, konferencích, produktech, partnerstvích a jiných vztazích na našich webových stránkách, prostřednictvím účtů sociálních médií, tiskových zpráv a jiných podnikových komunikačních a marketingových materiálů. V některých případech vás můžeme požádat, abyste nám poskytli svou e-mailovou adresu, která vám pošle fotografie a videa, můžeme shromáždit vaše profesionální údaje, abychom vás mohli kontaktovat o našich produktech a službách, nebo pokud jste vládní úředník, můžeme shromažďovat a používat údaje odhalující vaše politické názory na usnadnění podnikové komunikace, korporátních záležitostí, náboru a zapojení jednotlivců a pro účely veřejných záležitostí.

Životopisy a relevantní informace pro nábor zaměstnanců, díky kterým dokážeme získat správné lidi.

Informace v souvislosti s nákupem a zakázkami, abychom mohli vytvořit smluvní podmínky s našimi dodavateli, zaplatit za produkty nebo služby našich dodavatelů, realizovat stažení výrobků z trhu a svolání zboží, dodržovat povinnosti účetnictví, které se vztahují na nás, a obecně zjednodušit naše vztahy s dodavateli.

Informace týkající se představitelů zákazníků B2B, abychom mohli spravovat naše vztahy se zákazníky a rozvíjet naše podnikání, dodávat naše produkty a služby online nebo offline, lépe porozumět potřebám našich zákazníků, fakturovat za naše produkty a služby, dodržovat účetní povinnosti, které se na nás vztahují.

Informace týkající se spotřebitelů našich výrobků, abychom, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, mohli poskytnout spotřebitelům našich produktů marketingovou komunikaci propagující naše produkty a služby (nebo služby třetích stran) s cílem lépe porozumět potřebám našich zákazníků, řešit stížnosti na naše výrobky a obecně, abychom mohli vylepšit vztahy s našimi spotřebiteli.

Obsah vytvořený uživateli, získaný prostřednictvím naší Online přítomnosti, abychom mohli lépe spolupracovat s našimi zákazníky nebo jednotlivými spotřebiteli našich produktů, komunikovat s našimi zákazníky a řešit stížnosti.

Informace o vynálezcích, které nám pomohou požádat o vydání nebo přidělení patentů nebo podobných registrovaných práv duševního vlastnictví ve prospěch společnosti McCain.

Informace na ochranu před vážnými zdravotními hrozbami, které nám umožňují chránit vás a jiných jednotlivců, jako jsou zákazníci nebo dodavatelé, a pomoci zabránit hrozbě ve veřejném zájmu.

Informace o totožnosti, které nám pomohou zabránit neoprávněným osobám v přístupu, změně nebo vymazání vašich osobních údajů.

Účely interní administrativy abychom mohli řídit podnikání, a to i pro účely auditu, analýzy dat, udržitelných nákladů, souladu, řízení a právních předpisů, společenské odpovědnosti podniků (CSR), bezpečnosti, ověřování závazků a pohledávek a databázových záznamů.

Kombinované informace, pokud a v rozsahu povoleném platnými zákony, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a zájmům. Zejména můžeme kombinovat Osobní údaje, které jste nám poskytli, s jinými informacemi, které jsme o vás shromáždili, ať už online nebo off-line, nebo s údaji získané z jiných zdrojů (například od našich reklamních partnerů třetích stran). Tímto způsobem vám můžeme poskytnout co nejoptimálnější zkušenosti se zákazníkem a sloužit vám na reklamu nebo jinak s vámi interagovat způsobem, který je speciálně přizpůsoben vašim zájmům a preferencím. Například, pokud a v rozsahu povoleném platným zákonem:

můžeme sdílet kryptografický hash vaší e-mailové adresy s reklamními partnery třetí strany, jako jsou stránky sociálních sítí, kde jste registrovaným uživatelem (pomocí hashovacího procesu se vaše e-mailová adresa nezveřejní třetí straně). Pokud se hashovaný e-mailová adresa od nás shoduje s hashovaný e-mailovou adresou, kterou má reklamní partner třetí strany, třetí strana vás identifikuje jako součást skupiny jednotlivců, kterým se mohou naše reklamy zobrazovat na webových stránkách nebo na jiných médiích; a

reklamní partner třetí strany nám může poskytnout určité souhrnné demografické informace o demografické skupině, do které patříte, získané z profilu a materiálů reklamního partnera třetí strany.

Deidentifikované / anonymizované informace k identifikaci trendů, řízení našeho podnikání, vývoj statistických informací, pochopení toho, jak provádíme nebo vývoj relevantních produktů, služeb nebo nabídek odvozených z kombinace osobních údajů s jinými informacemi, jak je uvedeno výše.

V závislosti na okolnostech může také používat vaše Osobní údaje na následující účely:

   • Pro účely podnikové komunikace a pro účely veřejných záležitostí (včetně případného vydání veřejné reakce na konkrétní stížnosti);
   • Na zodpovězení vašich připomínek a dotazů (řešení problémů);
   • Poskytovat služby zákazníkům (například stažení výrobků z trhu, sledování a reakce na problémy s kvalitou výrobků);
   • Na realizování prodeje a průzkumu trhu (například prostřednictvím průzkumů);
   • Na provádění výzkumu a vývoje (například prostřednictvím korespondence o koncepci produktů);
   • Abyste se mohli registrovat, když organizujeme akce;
   • Pokud a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, pro účely přímého marketingu;
   • Pro zlepšení obchodních vztahů;
   • Pro účely veřejných záležitostí;
   • Na ochranu a předcházení podvodům nebo jiným trestným činem, neoprávněným transakcím, pohledávkám a jiným závazkům a management expozice vůči riziku;
   • Na řešení právních rozporů;
   • Na provádění transakcí společností (včetně fúzí, akvizic a rozdělení); a
   • Obecně, pro zlepšení našich výrobků a služeb.

Osobní údaje nebudeme používat pro žádné účely, které jsou neslučitelné s těmi, které jsou uvedeny v této politice, pokud nám neposkytnete svůj svobodný a informovaný souhlas k další specifické účely.

Platformy sociálních médií

Osobní údaje, které se shromažďují v kontextu platforem sociálních médií, můžeme použít pro marketingové účely a pro zlepšení našich reklamních aktivit. Jsme také přítomni na různých platformách sociálních médií a v určitých situacích jednáme jako společní kontroloři s těmito poskytovateli sociálních médií / online platforem. Může to být například případ, kdy se na našich webových stránkách objeví logo konkrétní platformy sociálních médií.

Aby se dodržely zákony na ochranu údajů, uzavřeli jsme s příslušnými poskytovateli sociálních sítí / online platforem takzvanou “dohodu o společném ovládání”. Tyto dohody a další informace o tom, jak poskytovatelé sociálních médií / online platforem, jako jsou Facebook a Google, používají osobní údaje (včetně právního základu, na který spoléhají, a způsobů uplatňování vašich práv vůči těmto poskytovatelům sociálních médií / online platforem) jsou k dispozici na žádost u pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů na adrese McCainPrivacy@mccain.com.

Na základě čeho používáme vaše Osobní údaje?

Shromažďujeme a používáme vaše Osobní údaje když:

   • Je to v našem legitimním zájmu. To je například tehdy, když shromažďujeme a používáme vaše Osobní údaje na:
   • Zlepšení našich produktů a nabídky služeb;
   • Lepší chápání našich zákazníků a jejich měnících se potřeb;
   • Přizpůsobení našich marketingových aktivit potřebám a snahám zákazníků;
   • Správa vztahu s našimi dodavateli a zákazníky; a
   • Předcházet podvodům nebo jiným trestným činem a řídit se vystavení riziku.

To je nezbytné, abychom mohli:

   • Uzavřít s vámi smlouvu (například použití informací o uživatelích portálu pro účely uzavírání smluv);
   • Dodržovat regulační požadavky (například když musíme používat Osobní údaje, abychom dodrželi předpisy o bezpečnosti potravin);
   • Chránit naši společnost a dodržovat zákon; nebo
   • Vyhledejte nebo potvrďte svůj předchozí souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Například za určitých okolností, než použijeme vaše elektronické kontaktní údaje (například e-mailovou adresu), vyžádáme váš souhlas s posláním elektronické komunikace na propagaci našich produktů nebo služeb.

Pokud shromažďujeme vaše Osobní údaje během návštěvy nebo použití kterékoliv z webových stránek, aplikací nebo stránek sociálních sítí společnosti McCain, budeme předpokládat, že jste si přečetli a přijali tuto politiku, pokud a kde je takový nepřímý souhlas platný podle platných zákonů.

Můžeme shromažďovat některé vaše Osobní údaje, pokud jsou k dispozici z veřejných zdrojů (například profily sociálních sítí), například náš náborový proces.

Co se stane, pokud nám neposkytnete Osobní údaje, které od vás požadujeme, nebo požádáme, nebo nás požádáte, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje?

Kvalita našich služeb a produktů, jakož i naše schopnost dodržovat naše právní a smluvní závazky, někdy závisí na tom, že společnost McCain má přístup k určitým osobním údajům a může je používat.

Z tohoto důvodu a podle okolností, pokud nám neposkytnete Osobní údaje, o které vás žádáme, nebo nás požádáte, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje, může to ovlivnit kvalitu našich produktů nebo služeb nebo to může vést k rozporu s jedním nebo více právními nebo smluvními závazky, které se na nás vztahují. V některých případech, pokud nemáme dovoleno zpracovávat vaše Osobní údaje, může to vést k tomu, že vám budeme muset přestat poskytovat naše produkty nebo služby nebo ukončit náš vztah s vámi.

Komu zveřejňujeme vaše Osobní údaje?

Vaše Osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. Osobní údaje sdílíme pouze s třetími stranami, které jsou vázány podmínkami, které jsou přinejmenším stejně omezující než pravidla této Politiky a děláme to pouze následujícími způsoby:

Pobočky – Osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoliv z našich poboček nebo dceřiných společností, například za účelem poskytování služeb zákazníkům, správy našich soutěží, loterií a věrnostních programů nebo zlepšování našich produktů a služeb. Můžeme také sdílet vaše Osobní údaje s pobočkami nebo dceřinými společnostmi, které poskytují sdílené služby v rámci společnosti McCain, například v souvislosti s nákupem a prodejem produktů, finanční a účetní podporu, vedení záznamů, účtování a od zákazníků, zpracování objednávek, úvěrová kontrola, zpracování účtů dlužníků a příprava a vykazování odhadů a výsledků. Další informace vám poskytne náš kontaktní pracovník na adrese McCainPrivacy@mccain.com.

Poskytovatelé služeb – sdílíme Osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, které se týkají například naší webové stránky, zprávy našich soutěží, loterií a věrnostních programů, poskytování služeb zákazníkům, dohledu nad CCTV, našeho průzkumu trhu a prodeje, našeho náboru, naše výzkumné a vývojové činnosti nebo naše vztahy s veřejností, IT systémy nebo software, podpora IT, ukládání dokumentů a informací, cestování a mobilita, překladatelské služby a likvidace odpadu. Tito poskytovatelé služeb mají přístup pouze k osobním údajům potřebným k vykonávání svých funkcí, jednají pouze v našem jménu a v souladu s našimi pokyny a nesmí je používat k jiným účelům než k provádění takových funkcí. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese McCainPrivacy@mccain.com.

Zákazníci – S našimi zákazníky můžeme sdílet Osobní údaje (například shromážděné prostřednictvím speciálních portálů) s cílem zajistit sledovatelnost a jiné regulační nebo smluvní požadavky nebo zjednodušit řešení problémů.

 Právní záležitosti – Osobní údaje můžeme poskytnout soudem, orgánům činným v trestním řízení a jiným vládním orgánům, pokud se domníváme, že to je v souladu s příslušnými právními předpisy nebo právními postupy. Osobní údaje můžeme zveřejnit i externím právním zástupcem, kteří nám pomáhají při koncipování a obhajování právních nároků nebo kteří nám pomáhají při transakcích (například poskytování pomoci v souvislosti se sloučením, akvizicí nebo rozdělením) nebo jiným třetím stranám, též angažovaným v takových právních řízeních (například protistrany v soudním řízení, soudní znalci, jiné zainteresované strany, které jsou součástí reklamace atd.).

Převody podniků – V případě reorganizace, fúze nebo prodeje můžeme převést všechny Osobní údaje, které shromažďujeme, příslušné třetí straně zapojené do reorganizace, fúze nebo prodeje se souhlasem dotčených osob, jestliže to vyžadují příslušné zákony o ochraně osobních údajů.

Reklamní partneři třetích stran – můžeme sdílet Osobní údaje s reklamními partnery třetích stran, kteří umisťují reklamy na naše webové stránky nebo jiné webové stránky nebo média s cílem měřit efektivitu reklamy a sloužit vám s reklamami a jinými produkty a materiály, které nejlépe odpovídají vašim zájmům a preferencím. Tito reklamní partneři třetích stran nám také mohou poskytnout určité informace o vás či demografické skupině, do které patříte. V takovém případě můžeme tyto informace zkombinovat s osobními údaji, které jsme o vás už shromáždili, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a preferencím.

Poskytovatelé datových služeb třetích stran – můžeme sdílet Osobní údaje s poskytovateli datových služeb třetích stran, kteří nám pomáhají segmentovat a porozumět našim zákazníkům poskytováním dalších informací, abychom vám mohli poslat to, o čem jsme přesvědčeni, že bude Nejdůležitější, nejpříznivější a nejvýhodnější nabídkou produktů a reklam.

S vaším souhlasem – Můžeme sdílet vaše Osobní údaje se třetími stranami jen na základě vašeho předchozího souhlasu.

Jak chráníme vaše Osobní údaje?

Uchováváme vhodná správní, technické a fyzické záruky na ochranu osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením, jak to vyžaduje příslušné právo.

Bohužel, přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Navzdory našim zárukám nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám byly zasílány přes internet. Jakmile dostaneme vaše informace, budeme dodržovat přiměřené záruky na jejich ochranu.

Kde se vaše Osobní údaje uchovávají?

Společnost McCain působí celosvětově a vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány osobou nebo jejích poskytovateli služeb v několika jurisdikcích, a to i mimo vaší jurisdikce.

Společnost McCain ukládá Osobní údaje v našich provozech ve Florencii, New Brunswick, Kanada a / nebo ukládá Osobní údaje v našich místních nebo regionálních kancelářích.

Společnost McCain má zavedená pravidla a postupy pro zajištění dodržování všech platných zákonů v případě bezpečnostního incidentu vedoucího k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů nebo přístupu k nim.

V případě, že přeneseme jakékoli Osobní údaje na mezinárodní úrovni, uděláme to pouze v souladu s platnými právními předpisy a budeme požadovat, aby existovala přiměřená úroveň ochrany osobních údajů a aby byla zavedena příslušná bezpečnostní opatření.

Osobní údaje lze přenášet ze zemí nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru (EHP) do zemí nacházejících se mimo EHP, jako jsou například Kanada a USA. V takových případech budeme vyžadovat dodržování následujících bezpečnostních opatření:

Zákony země, do které se Osobní údaje přenášejí, zajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů podle článku 45 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679). Pro Kanadu, najdete rozhodnutí o adekvátnosti zde; nebo

Pro přenos dat se vztahují doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c nebo d) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679). Další informace o těchto doložkách o ochraně osobních údajů naleznete zde; nebo

Všechny ostatní příslušné ochranná opatření podle článku 46 obecného nařízení EU o ochraně údajů (2016/679).

Více informací o ochranných opatřeních týkajících se předávání osobních údajů mimo oblast EHP vám poskytne náš kontaktní pracovník na adrese McCainPrivacy@mccain.com.

Vaše práva

V závislosti na platných zákonů a podle platných zákonů máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato práva mohou zahrnovat následující:

   • právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme;
   • právo za určitých okolností zablokovat nebo potlačit další používání vašich osobních údajů;
   • právo požádat o opravu osobních údajů, které máme o vás, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné;
   • právo namítat proti určitým typům zpracování;
   • právo za určitých okolností zablokovat nebo potlačit další používání vašich osobních údajů;
   • právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu pro ochranu údajů (například v Evropě, v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu) o způsobu zpracování nebo zpracování vašich osobních údajů;
   • pokud naše zpracování vašich osobních údajů je založeno konkrétně na vašem souhlasu, právo tento souhlas kdykoliv odvolat;
   • právo získat od nás za určitých okolností Osobní údaje, které o vás uchováváme v strukturované, běžně používané a strojem čitelné podobě, abyste je mohli znovu použít pro své vlastní účely v různých službách.

Tato práva lze uplatnit kontaktováním našeho inspektora ochrany osobních údajů na adrese McCainPrivacy@mccain.com. Upozorňujeme však, že pokud a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, je třeba uschovat nebo pokračovat ve zpracování určitých informací, například na právní nebo správní účely (například vedení účetních záznamů).

U všech výše uvedených žádostí nám pošlete e-mail s žádostí týkající se “ochrany osobních údajů” (Data privacy request) v řádku předmětu, spolu s kopií průkazu totožnosti nebo jiným dokladem o vaší totožnosti (například řidičský průkaz), který nám pomůže zabránit neoprávněnému přístupu jednotlivců, změně nebo mazání vašich osobních údajů.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a prakticky a vždy ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy.

Vaše právo na zpochybnění zpracování údajů pro účely přímého marketingu

Máte právo kdykoliv a bezplatně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem).

Toto právo lze uplatnit kontaktováním našeho inspektora ochrany osobních údajů na adrese McCainPrivacy@mccain.com nebo použitím jiných elektronických prostředků, například přes odkaz na odhlášení se z odebraného e-mailů.

Děti

Důležitá poznámka pro děti

Než poskytneš své jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo jakékoliv jiné informace komukoliv na internetu, nezapomeň se zeptat tvých rodičů, jestli je to v pořádku.

Důležitá poznámka pro rodiče

Přestože se některé části webových stránek mohou zdát, že jsou určeny pro děti mladší 13 let, děti mladší 13 let mají povoleno účastnit se soutěží nebo loterií a sdílet s námi jakékoli Osobní údaje pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu, při účasti na soutěžích nebo propagačních akcích nebo odběru newsletterů požádáme vaše dítě, aby poskytlo pouze e-mailovou adresu svého rodiče nebo zákonného zástupce. Dítě, které podle platných místních zákonů není ze zákona oprávněno poskytnout souhlas se zpracováním jeho / jejích osobních údajů, musí požádat o povolení od rodiče nebo zákonného zástupce předtím, než s námi bude sdílet jakékoli Osobní údaje. V případě, že zjistíme nebo se důvodně domníváme, že Osobní údaje dítěte byly shromážděny způsobem, který je v rozporu s těmito pravidly, okamžitě se pokusíme ověřit, zda rodič nebo zákonný opatrovník dítěte poskytl povolení nebo v opačném případě vymažeme Osobní údaje.

Soubory cookies a jiné technologie

Soubory cookies a jiné podobné technologie se používají při návštěvě našich webových stránek. Další informace o souborech cookies a podobných technologiích, které se používají při návštěvě našich webových stránek, si pozorně informaci o souborech cookies, která je k dispozici na příslušné internetové stránce společnosti McCain nebo naši Globální politiku pro cookies.

Externí odkazy

Tato politika se nevztahuje na shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností, které nevlastníme ani nekontrolujeme, nebo na lidi, které nezaměstnáváme ani neudržujeme (“Externí strany”). Ačkoli některé z našich webových stránek mohou odkazovat na webové stránky a služby externích stránek, jako jsou stránky a služby našich obchodních partnerů a sociální sítě, neprovádíme kontrolu nad činnostmi třetích stran. Více informací o tom, jaké externí strany shromažďují Osobní údaje a jak používají takové Osobní údaje, najdete v jejich pravidlech ochrany osobních údajů.

Jak dlouho budeme vaše Osobní údaje uschovávat?

Společnost McCain má interní politiku uchovávání údajů a postupy, které vycházejí z následujících kritérií pro určení doby uchovávání osobních údajů v souvislosti s výše uvedenými cíli:

   • Čas, který uplynul od vaší poslední interakce s webovou stránkou společnosti McCain.
   • Ukončení smluvního vztahu s pěstitelem, dodavatelem nebo externím poskytovatelem produktů nebo služeb;
   • Ukončení období stažení výrobku nebo záruky na výrobky nebo služby;
   • Citlivost osobních údajů;
   • Bezpečnostní aspekty;
   • Platné promlčecí lhůty;
   • Probíhající nebo potenciálně soudní řízení nebo spory a;
   • Regulační nebo právní povinnost uchovávat Osobní údaje (například pro účely účetnictví nebo v souvislosti se sledováním CCTV).

Revize této politiky

Tato pravidla můžeme čas od času aktualizovat. Změnám v těchto pravidlech nemusí nutně předcházet upozornění zveřejněné na webových stránkách a doporučujeme vám pravidelně kontrolovat změny této politiky. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky McCain po zveřejnění změn této politiky, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte.

Konflikty nebo nesrovnalosti mezi politikami

Pokud existuje nějaký rozpor nebo nesrovnalost mezi ustanovením této Politiky a ustanovením jakékoliv jiné politiky společnosti McCain, na kterou se odkazuje v rámci této Politiky, tato Politika bude mít přednost.